Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ba xuân


[ba xuân]
(từ cũ, nghĩa cũ) parents (whose merits are comparable with the three Spring months); three months of spring
Liều đem tấc cỏ quyết đền ba xuân (truyện Kiều)
A leaf of grass repays three months of spring(cũ) Parents (whose merits are comparable with the three Spring months)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.