Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bữa tiệc


[bữa tiệc]
festin; banquet; party
Bữa tiệc họp mặt
Reunion party
Bữa tiệc chia tay
Send-off/farewell partyBanquet


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.