Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bỗng không


[bỗng không]
By chance, by accident; suddenly, all of a sudden, abruptly
Bỗng không mua não chuốc sầu nghĩ nao (truyện Kiều)
To build a late of woe? Just think!By chance, by accident


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.