Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bồng súng


[bồng súng]
To present arms (để chào)
bồng súng chào
to give a salute by presenting arms, to present arms in saluteTo present arms
bồng súng chào to give a salute by presenting arms, to present arms in salute


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.