Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bắt gặpverb
To run into, to surprise
bắt gặp bạn cũ giữa đường to run into an old friend in the street
vừa ngẩng lên thì bắt gặp đôi mắt đang nhìn mình he just raised his head to surprise two eyes staring at him

[bắt gặp]
to bump into somebody; to come across somebody/something
Bắt gặp bạn cũ giữa đường
To come across an old friend in the street
to catch; to surpriseGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.