Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bất tương xâm


[bất tương xâm]
non-agression
Hiệp ước bất tương xâm
Non-aggression treaty/pact(Hiệp ước bất tương xâm) Treaty of non reciprocan aggression


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.