Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bêu nắng


[bêu nắng]
to go bare-headed in the sun, expose to the sun; go out in the sun
đi bêu nắng suốt ngày
to go bare-headed the whole day in the sunTo go bare-headed in the sun
đi bêu nắng suốt ngày to go bare-headed the whole day in the sun


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.