Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bén mùiverb
To grow accustomed to, to become attached to

[bén mùi]
động từ
to grow accustomed to, to become attached to, to get used to; take a liking toGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.