Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
azotic
azotic
[ə'zɔtik]
tính từ
(hoá học) nitric
azotic acid
axit nitric


/ə'zɔtik/

tính từ
(hoá học) nitric
azotic acid axit nitric

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "azotic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.