Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
availability
availability
[ə,veilə'biliti]
Cách viết khác:
availableness
[ə'veiləblnis]
danh từ
tính sẵn sàng để dùng, tính có thể dùng được
sự có thể kiếm được, sự có thể mua được, sự có thể có được
sự có hiệu lực, sự có giá trị
tính có lợi, tính ích lợi(Tech) tính sẵn sàng; tính khả dụng; tỷ số vận hành = operating ratio

/ə,veilə'biliti/ (availableness) /ə'veiləblnis/

danh từ
tính sẵn sàng để dùng, tính có thể dùng được
sự có thể kiếm được, sự có thể mua được, sự có thể có được
sự có hiệu lực, sự có giá trị
tính có lợi, tính ích lợi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "availability"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.