Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
auto-road
auto-road
['ɔ:tə,roud]
danh từ
đường xa lộ


/'ɔ:təroud/ (autostrada) /'ɔ:tə,strɑ:də/

danh từ
đường dành riêng cho ô tô, xa lộ

Related search result for "auto-road"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.