Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
audion
audion
['ɔ:diən]
danh từ
(vật lý) triôt, đèn ba cực


/'ɔ:diən/

danh từ
(vật lý) triôt, đèn ba cực

Related search result for "audion"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.