Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
audiograph
audiograph
['ɔ:diougrɑ:f]
danh từ
máy ghi sức nghe


/'ɔ:diougrɑ:f/

danh từ
máy ghi sức nghe

Related search result for "audiograph"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.