Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ataraxia
ataraxia
[,ætə'ræksiə]
Cách viết khác:
ataraxy
['ætəræksi]
danh từ
sự không cảm động, sự không động tâm


/,ætə'ræksiə/ (ataraxy) /'ætəræksi/

danh từ
sự không cảm động, sự không động tâm

Related search result for "ataraxia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.