Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
asteroid

asteroid
asteroid

asteroid

Asteroids are tiny planets that mostly orbit between Mars and Jupiter.

['æstərɔid]
danh từ
(thiên văn học) hành tinh nhỏ
tính từ
hình saohình sao

/'æstərɔid/

danh từ
(thiên văn học) hành tinh nhỏ
pháo hoả tinh hình sao

tính từ
hình sao

Related search result for "asteroid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.