Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
assuredly
assuredly
[ə'∫uəridli, ə'∫ɔ:ridli]
phó từ
chắc chắn, nhất định, tất nhiên


/ə'ʃuəridli/

phó từ
chắc chắn, nhất định, tất nhiên, quyết là


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.