Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
assimilable
assimilable
[ə'similəbl]
tính từ
có thể tiêu hoá ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
có thể đồng hoá
(từ cổ,nghĩa cổ) có thể so sánh


/ə'similəbl/

tính từ
có thể tiêu hoá ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
có thể đồng hoá
(từ cổ,nghĩa cổ) có thể so sánh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.