Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
assimilability
assimilability
[ə,similə'biliti]
danh từ
tính có thể tiêu hoá ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
tính có thể đồng hoá
(từ cổ,nghĩa cổ) tính có thể so sánh


/ə,similə'biliti/

danh từ
tính có thể tiêu hoá ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
tính có thể đồng hoá
(từ cổ,nghĩa cổ) tính có thể so sánh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.