Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
assafoetida
assafoetida
[,æsə'fetidə]
Cách viết khác:
asafoetida
[,æsə'fetidə]
như asafoetida


/,æsə'fetidə/ (assafoetida) /,æsə'fetidə/

danh từ
(thực vật học) cây a nguỳ
(dược học) a nguỳ

Related search result for "assafoetida"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.