Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
arrant
arrant
['ærənt]
tính từ
thực sự, hoàn toàn; hết sức, thậm đại
an arrant rogue
thằng đại xỏ lá
arrant nonsense
điều thậm vô lý, điều hết sức vô lý; điều hết sức bậy bạ


/'ærənt/

tính từ
thực sự, hoàn toàn; hết sức, thậm đại
an arrant rogue thằng đại xỏ lá
arrant nonsense điều thậm vô lý, điều hét sức vô lý; điều hết sức bậy bạ

Related search result for "arrant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.