Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
archibald
archibald
['ɑ:t∫ibɔ:ld]
Cách viết khác:
archie
['ɑ:t∫i]
như archie


/'ɑ:tʃi/ (archibald) /'ɑ:tʃibəld/

danh từ
(quân sự), (từ lóng) súng cao xạ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.