Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
arch-fiend
arch-fiend
['ɑ:t∫'fi:nd]
danh từ
quỷ xa tăng


/'ɑ:tʃ'fi:nd/

danh từ
quỷ xa tăng

Related search result for "arch-fiend"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.