Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
arcady
arcady
['ɑ:kədi]
Cách viết khác:
arcadia
[ɑ:'keidjə]
như arcadia


/ɑ:'keidjə/ (Arcady) /'ɑ:kədi/

danh từ
vùng A-ca-đi-a (ở Hy lạp)
(thơ ca) nơi đồng quê thanh bình hạnh phúc

Related search result for "arcady"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.