Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
approachable
approachable
[ə'prout∫əbl]
tính từ
có thể đến gần, tới gần được
có thể đến thăm dò ý kiến; có thể tiếp xúc để đặt vấn đề


/ə'proutʃəbl/

tính từ
có thể đến gần, tới gần được
có thể đến thăm dò ý kiến; có thể tiếp xúc để đặt vấn đề

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "approachable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.