Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
applicable
applicable
['æplikəbl]
tính từ
có thể dùng được, có thể áp dụng được, có thể ứng dụng được
xứng, thích hợp
to be applicable to something
thích hợp với cái gìtrải được, áp dụng được; thích dụng

/'æplikəbl/

tính từ
có thể dùng được, có thể áp dụng được, có thể ứng dụng được
xứng, thích hợp
to be applicable to something thích hợp với cái gì

Related search result for "applicable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.