Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
applicability
applicability
[,æplikə'biliti]
danh từ
tính có thể dùng được, tính có thể áp dụng được, tính có thể ứng dụng được


/,æplikə'biliti/

danh từ
tính có thể dùng được, tính có thể áp dụng được, tính có thể ứng dụng được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "applicability"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.