Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apple-polish
apple-polish
['æpl,pɔli∫]
ngoại động từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) bợ đỡ, xu nịnh, liếm gót


/'æpl,pɔliʃ/

ngoại động từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) bợ đỡ, xu nịnh, liếm gót

Related search result for "apple-polish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.