Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apple-cheese
apple-cheese
['æplt∫i:z]
danh từ
bã táo ép


/'æpltʃi:z/

danh từ
bã táo ép

Related search result for "apple-cheese"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.