Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apple-cart
apple-cart
['æplkɑ:t]
danh từ
xe bò chở táo
to upset someone's apple-cart
làm hỏng kế hoạch của ai


/'æplkɑ:t/

danh từ
xe bò chở táo !to upset someone's apple-cart
làm hỏng kế hoạch của ai

Related search result for "apple-cart"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.