Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
appal
appal
[ə'pɔ:l]
ngoại động từ
làm kinh hoảng, làm kinh sợ, làm thất kinh


/ə'pɔ:l/

ngoại động từ
làm kinh hoảng, làm kinh sợ, làm thất kinh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "appal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.