Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apical
apical
['æpikəl]
tính từ
(thuộc) đỉnh, (thuộc) ngọn
điểm apec
đặt ở ngọn, đặt ở đỉnh(thuộc) đỉnh

/'æpikəl/

tính từ
(thuộc) đỉnh, (thuộc) ngọn
điểm apec
đặt ở ngọn, đặt ở đỉnh

Related search result for "apical"
  • Words pronounced/spelled similarly to "apical"
    abigail apical

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.