Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aphrodisiac
aphrodisiac
[,æfrou'diziæk]
tính từ
kích thích tình dục
danh từ
(y học) thuốc kích thích tình dục


/,æfrou'diziæk/

tính từ
kích thích tình dục

danh từ
(y học) thuốc kích thích tình dục

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "aphrodisiac"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.