Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aphasic
aphasic
[ə'feizik]
tính từ
(y học) (thuộc) chứng mất ngôn ngữ
danh từ
(y học) (như) aphasiac


/ə'feizik/

tính từ
(y học) (thuộc) chứng mất ngôn ngữ

danh từ
(y học) (như) aphasiac

Related search result for "aphasic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.