Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apery
apery
['eipəri]
danh từ
sự bắt chước lố lăng
trò khỉ, trò bắt chước
chuồng khỉ


/'eipəri/

danh từ
sự bắt chước lố lăng
trò khỉ, trò bắt chước
chuồng khỉ

Related search result for "apery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.