Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
antiquely
antiquely
[æn'ti:kli]
phó từ
theo lối cổ
theo phong cách nghệ thuật cổ


/æn'ti:kli/

phó từ
theo lối cổ
theo phong cách nghệ thuật cổ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.