Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
antipodean
antipodean
[æn,tipə'di:ən]
Cách viết khác:
antipodal
[æn'tipədl]
như antipodal


/æn'tipədl/ (antipodean) /æn,tipə'di:ən/

tính từ
đối cực
hoàn toàn đối lập, hoàn toàn tương phản


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.