Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
antimechanized
antimechanized
[,ænti'mekənaizd]
Cách viết khác:
antimech
[,ænti'mek]
như antimech


/'ænti'mek/ (antimechanized) /'ænti'mekənaizd/

tính từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chống tăng
antimech weapon vũ khí chống tăng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.