Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anthropologist
anthropologist
[,ænθrə'pɔlədʒist]
danh từ
nhà nhân loại học


/,ænθrə'pɔlədʤist/

danh từ
nhà nhân loại học


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.