Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anthropological
anthropological
[,ænθrəpə'lɔdʒikəl]
tính từ
(thuộc) nhân loại học


/,ænθrəpə'lɔdʤikəl/

tính từ
(thuộc) nhân loại học


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.