Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anthropogeny
anthropogeny
[,ænθrə'pɔdʒini]
danh từ
môn nguồn gốc loài người


/,ænθrə'pɔdʤini/

danh từ
môn nguồn gốc loài người


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.