Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anthropocentrism
anthropocentrism
[,ænθrəpə'sentrizm]
danh từ
thuyết loài người là trung tâm


/,ænθrəpə'sentrizm/

danh từ
thuyết loài người là trung tâm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.