Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ant-catcher
ant-catcher
['ænt,kæt∫ə]
Cách viết khác:
ant-thrush
['ænt'θrʌ∫]
danh từ
(động vật học) loài két ăn kiến


/'ænt'kætʃə/ (ant-thrush) /'ænt'θrʌʃ/
thrush) /'ænt'θrʌʃ/

danh từ
(động vật học) loài két ăn kiến


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.