Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
annulose
annulose
['ænjulous]
tính từ
(động vật học) có đốt


/'ænjulous/

tính từ
(động vật học) có đốt

Related search result for "annulose"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.