Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
annullable


/ə'nʌləbl/

tính từ
có thể bỏ được, có thể bãi bỏ được, có thể thủ tiêu được

Related search result for "annullable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.