Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
annihilable
annihilable
[ə'naiələbl]
tính từ
có thể tiêu diệt, có thể tiêu huỷ


/ə'naiələbl/

tính từ
có thể tiêu diệt, có thể tiêu huỷ

Related search result for "annihilable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.