Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
animadversion
animadversion
[,ænimæd'və:∫n]
danh từ
sự khiển trách, sự chỉ trích, sự phê bình


/,ænimæd'və:ʃn/

danh từ
sự khiển trách, sự chỉ trích, sự phê bình


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.