Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anapestic
anapestic
[,ænə'pestik]
Cách viết khác:
anapaestic
[,ænə'pi:stik]
như anapaestic


/'ænəpest/ (anapestic) /,ænə'pestik/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) anapaest

Related search result for "anapestic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.