Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
analog
analog
['ænəlɔg]
Cách viết khác:
analogue
['ænəlɔg]
như analoguetương tự


tương tự (Một cách biểu diễn đối với các giá trị biến đổi của các thiết bị chỉ thị khi bộ phận trỏ của nó có thể thay đổi liên tục)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.