Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
analgetic
analgetic
[,ænæl'dʒetik]
Cách viết khác:
analgesic
[,ænæl'dʒesik]
như analgesic


/,ænæl'dʤesik/ (analgetic) /,ænæl'dʤetik/

tính từ
(y học) làm mất cảm giác đau, làm giảm đau

danh từ
(y học) thuốc làm giảm đau

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "analgetic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.