Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
analecta
analecta
[,ænə'lektə]
Cách viết khác:
analects
['ænəlekts]
danh từ số nhiều
sách văn tuyển


/,ænə'lektə/ (analects) /'ænəlekts/

danh từ số nhiều
sách văn tuyển

Related search result for "analecta"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.